Page 2 - Bülten 89
P. 2

2

   Başbakandan “Tek Seçim Birimi” Modeline Destek


    Mecliste düzenlenen toplantıda 12 milletvekilinin yanı sıra Başbakan ZoranZaev ve partilerin genel başkanları katıldı.
      uzey Makedonya meclisinin 12 millet-                 Milletvekilleri Yusuf Hasan, LilyanaPopovska,
      vekilinin başlattığı ve ülkenin tek seçim              Maya Moraçanin, RubinZemon, FeridMuhiç, Mi-
    Kbirimi olarak seçimlere gitmesini öngö-                roslavYovanoviç, Panço Minov, Samkaİbrahi-
   ren teklif geçtiğimiz hafta tartışmaya açıldı.              moski, YulianaNikolova, Recep Mehmedi, Aliya-
    Mecliste düzenlenen toplantıda 12 milletve-               Kamberoski ve Amdi Bayram’ın başlattığı girişime
   kilinin yanı sıra Başbakan ZoranZaev ve partilerin            bugün Nolaİsmayloska, EmiliyaAleksandrova,
   genel başkanları katıldı.                         VladankaAviroviç de destek verdi. Böylece tek
    Milletvekilleri ve parti başkanlarının konuyla             seçim birimi modelini destekleyen milletvekili
   ilgili düşüncelerini dinleyen Başbakan Zaev, tek             sayısı 15’e çıktı.
   seçim birimi modeline geçilmesine destek ver-
   diğini açıkladı. Partisinin bir bölümünün buna               Tek Seçim Birimi Modeli
   karşı olmasına rağmen demokrasinin kazanacak                Kuzey Makedonya’daki mevcut seçim modeli,
   olmasından dolayı olumlu yaklaştığını kaydeden              altı seçim biriminden oluşuyor. Her seçim biri-
   Zaev, VMRO-DPMNE ve BDİ’ye de teklife destek               minde 20’şer milletvekili seçiliyor. Ancak sayıca
   vermeleri konusunda çağrıda bulundu. İlyas, tek seçim birimi modelinin bir an önce uy- daha az olan ve altı seçim bölgesinde yaşayan
    Başbakan Zaev, teklifin yasa halinde teklif edil- gulanmaya başlanması gerektiğini vurguladı. topluluklar bu modelde milletvekili çıkartamıyor.
   mesiyle birlikte sürecin resmi olarak başlatılabi- Mevcut sistemle sadece sayıca daha az olan par- Her seçim bölgesinde 5 bin oyu olan bir parti,
   leceğini söylerken, “Ülkemizde çok sayıda parti tilerin değil daha küçük Makedon ve Arnavut toplamda 30 bin oy alsa da tek bir milletvekiliyle
   bulunuyor ve bu yüzden Makedon ile Arnavut partilerinin de etkilendiğini belirten İlyas, TDP bile meclise giremiyor. Tek seçim birimi mode-
   blokundaki iki partili anlayışın sona ermesi ge- olarak önümüzdeki seçimlerde yeni modelin kul- linde ise Başbakan ZoranZaev’in açıkladığı verilere
   rektiğini düşünüyorum. Ben herkes için tek top- lanılması gerektiğini sözlerine ekledi. İlyas, “Örnek göre 6 bin 500 veya 7 bin oyla bir milletvekili se-
   lum konseptinin destekçisiyim ve şartların ol- vermek gerekirse, Kuzey Makedonya’daki Türk çilecek. Türklerin oy potansiyeli göz önüne alın-
   gunlaştığı bu dönemde adım atılması gerektiğine toplumu nüfusun %4’ünü oluşturuyor. Ama buna dığında, normal şartlar altında Türklerin mevcut
   inanıyorum” dedi.          rağmen mecliste temsil oranı çok düşük kalıyor” olan iki milletvekilinden fazlasını çıkarmasının
    Toplantıda söz alan TDP Genel Başkanı Beycan dedi.           önü açılacak.

        Pendarovski,            Avrupa Parlamentosunun Yeni Makedonya

   Fransa Cumhurbaşkanı                  Raportörü İlhan Küçük Oldu

    Macron’la Görüşecek            dan Kuzey Makedonya’ya müzakere tarihinin verilmemesinin hayal kırıklığı
                          AP Kuzey Makedonya Raportör İlhan Küçük, yaptığı açıklamada AB tarafın-

    Ekim ayında yapılan AB Konseyi zirvesinde Fransa olduğunu ifade etti.
   Cumhurbaşkanı Macron’un genişleme karşıtı tavrı  ulgaristanlı AB Milletvekili İlhan Kü-
   nedeniyle Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a müza-  çük Kuzey Makedonya’nın yeni Av-
   kere tarihi verilmemişti.           Brupa Parlamentosu (AP) Raportörü
                         oldu.Bu karar dün AP Dışişleri Komisyonu
                         tarafından da onaylandı.
                          İlhan Küçük, bu görevi İvoVajgl’dan dev-
                         ralıyor. Küçük bu görevi önümüzdeki 5 yıl
                         sürdürecek.
                          Raportörün görevi Kuzey Makedonya’nın
                         reform çalışmalarını rapor etmek olacak.
                          Küçük: AB’nin K. Makedonya Kararı
                         Hayal Kırıklığı Yarattı      mümkün” dedi.
                          Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kuzey Küçük, Kuzey Makedonya’yı AB üyeliğine
      uzey Makedonya Cumhurbaşkanı StevoPenda- Makedonya raportörlüğüne yeni seçilen İl- taşıyacak rapor hazırlanması için AP’deki
      rovski, 12 Kasım Salı günü Fransa Cumhurbaş- han Küçük, Makedonya Enformasyon Ajan- tüm grupların güçlerini birleştirmek için ça-
    Kkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. sına (MİA) verdiği röportajda ülkenin Avrupa lışacağını kaydetti.
    Cumhurbaşkanlığı kabinesi de Pednarovski’nin‘Paris entegrasyonu sürecine değindi.
   Barış Forumu’ kapsamında Fransız mevkidaşı ile görü- Küçük, açıklamasında “AB ile müzakere İlhan Küçük Kimdir?
   şeceğini teyit etti.            sürecinde reform için açık ve net öneriler 1985 yılında Bulgaristan’da doğdu. Bul-
    Pendarovskidaha önce yaptığı bir açıklamada gö- sunulması gerekiyor. Ve bugüne kadar öyle garistan’da üyelerinin çoğunu Türklerin oluş-
   rüşme için talep gönderdiklerini ve görüşmenin ger- bir öneri görülmedi” ifadelerini kullandı. turduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinde
   çekleşmesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etmişti. AP üyesi İlhan Küçük, “Avrupa Birliği’nin (HÖH) siyasete başladı.
    Ekim ayında yapılan AB Konseyi zirvesinde Fransa Kuzey Makedonya ile katılım müzakerele- Bir dönem HÖH’te gençlik kolu başkanı
   Cumhurbaşkanı Macron’un genişleme karşıtı tavrı ne- rine başlatma kararı almamasını şahsen ha- görevini yürüttü. Küçük 2014 yılında Avrupa
   deniyle Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a müzakere yal kırıklığı olarak değerlendiriyorum. Fakat Parlamentosu üyeliğine seçildi. Ayrıca Av-
   tarihi verilmemişti. Bu görüşmenin müzakere konu- hala umut var. Zagreb zirvesi öncesinde rupa için Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE)
                         AB’nin güçlü ve sağlam bir karar alması
   sunda da büyük önem taşıyor. Halkbank AD Skopje hesap no: Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başkan Yardımcısı da seçildi.
                                                  ©Tüm haklar Yeni Balkan
                                            Lektör
     www.yenibalkan.com Yayınevi: Yeni Balkan DOOEL Skopje  Baskı: Druştvo za peçatarski uzlugi  Hüseyin Musli, Bünyamin Liman Basım Tarihi: 11. 11. 2019  DOOEL Skopje şirketine aittir.
                               Mürteza Sulooca
                                           Melek Adem
                   270-058361820137
      Adres: Ul. Samarciska No: 17, 1000 Skopje
                                                  Yazı ve fotoğraflar izin
                  Vergi numarası: 4028004138720
      Redaksiyon:Yeni Balkan DOOEL Skopje
                                           Tasarım
                                 Vekil
                                                   alınmadan ve kaynak
      Adres: Ul. Samarciska No: 17, 1000 Skopje
                                           Elyesa Ali
                               Hacer Sulooca
                                                  gösterilmeden kullanılamaz.
                  Peçatnica Serafimovski - DOO
      İletişim: Tel: +389 (02) 3227398
                                                  Gönderilen yazı ve fotoğraflar
                                Editörler
                  Adres: Ul. 1550 No. 34, Butel
      E-posta: yenibalkan@yahoo.com,
                                                  iade edilmez. Yazıların
                     1000 Skopje
                                           Tiraj: 2000
      haber@yenibalkan.com
                                                  sorumluluğu yazılara aittir.
   1   2   3   4   5   6   7