Page 3 - Bülten 85
P. 3

3

     Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği'nin ha-              yer alıyor." ifadesini kullandı.
   rekat ile ilgili açıklamalarına "Sizin topunuz bir              NATO müttefikleri olarak uzun yıllardır çok
   araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz"             büyük bir dayanışma içerisinde olduklarına işa-
   diyerek tepki gösterdi. Konuşmasında Cumhur-               ret eden Stoltenberg, Türkiye'nin, Suriye'den
   başkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi.                  Akdeniz'e, Afganistan'dan Irak'a, Kosova ve Batı
     “Rejim aslında YPG/PYD'yi de savunmuyor.                Balkanlar'a kadar çok sayıda bölgede istikrarı
   Tam olumsuz onlara karşı açıklamaları var reji-              sağlayıcı rol üstlendiğine dikkati çekti.
   min. Bütün bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor               Stoltenberg, NATO'nun, Türkiye'nin deniz ve
   hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor.              hava kuvvetlerine destek verdiğini belirterek,
   Şimdi bunlara ne denir? Sizin topunuz bir araya              ittifakın Türkiye'deki askeri tesislere 5 milyar
   gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Buna             dolardan fazla yatırım yaptığını aktardı.
   rağmen siz petrolünüzle konuşuyorsunuz, do-                 Bunların arasında radar ve deniz kuvvetle-
   larınızla konuşuyorsunuz ve belli takıntılarınız             rine ait üsler bulunduğunu vurgulayan Stolten-
   var bu takıntılara dayalı olarak konuşuyorsu-               berg, bunun, NATO'nun Türkiye ile nasıl bir da-
   nuz.”                                   yanışma içerisinde olduğunu gösterdiğini
     “Ama Türkiye duruşu ile konuşuyor. 'Nereye               söyledi.
   ne kadar dolar verirsek oradan ne cevap alırız'
   siz buna bakıyorsunuz, bizim böyle bir derdimiz               "Hiçbir üye, Türkiye kadar etkilenmedi"
   yok. Biz şu andaki duruşumuzla herhangi bir                 Stoltenberg, "Türkiye, zor bir bölgenin sınır-
   ülkeyi değil, mazlumların hakkını almak için bu              larında bulunuyor. NATO ittifakından hiçbir üye,
   mücadeleyi sürdürüyoruz. Suriye'nin toprakla-               Türkiye kadar Orta Doğu'dan şiddet ve istikrar-
   rında bizim gözümüz yok. Suriye'yi bölüp par- hale geldiğini belirterek Trump'ın Suriye'nin ku- sızlığa maruz kalmadı, Türkiye kadar Suriye'den
   çalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz. Bu- zeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çe- gelen mülteciye ev sahipliği yapmak zorunda
   rada bu hesap var mı? Var. Şu anda çok açık kilmesi talimatı verdiğini kaydetti.  da kalmadı." diye konuştu.
   net, bu söylediğim örgütlerin hesabı nedir? Ta- "Son 24 saatte (Türklerin) saldırılarını aslen Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pı-
   mamen, Fırat'ın doğusunda bir terör devletini planladıklarından daha güneye ve batıya ge- narı Harekatı'na ilişkin Çavuşoğlu ile değerlen-
   kurmaktır. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz.” nişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik." dirmede bulunduklarını aktaran Stoltenberg,
                      diyen Esper, Suriye'nin kuzeyinden kaç askerin "Harekatla ilgili kendi endişelerimi de paylaştım.
     Kuzey Makedonya Türklerinden Barış Pınarı geri çekileceği konusunda bilgi vermezken, Su- Gerilimin artırılmaması, daha fazla istikrarsızlığa
   Harekatına Destek          riye'deki bin kişilik gücün büyük bölümünü tem- sebep olunmaması ve insanların daha fazla acı
     Kuzey Makedonya’daki Türk siyasi partileri- sil eden bu askerlerin Suriye'den tamamıyla ay- çekmemesi gerektiğini hatırlattım." ifadesini
   Türkiye’nin Barış Pınarı harekatına destek me- rılmasının istenmediğini vurguladı. kullandı.
   sajları yayınladı.                              Stoltenberg, Türkiye ile ortak düşmanlarının,
     Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan Stoltenberg: NATO Türkiye'yi güney sınır- DEAŞ olduğuna vurgu yaparak, Türkiye ile da-
   İlyas imzasıyla yayınlanan bildiride “Makedonya larının korunmasında destekliyor yanışma içerisinde Suriye ve Irak'ta birkaç sene
   Türk Demokratik Partisi olarak, Türk Silahlı Kuv- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Ge- öncesine kadar varlık gösteren bu terör örgü-
   vetlerinin Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan ve nel Sekreteri JensStoltenberg ile ortak basın tünü bölgeden temizlediklerini anımsattı.
   ülke bekası ile milli varlığını çok ciddi şekilde toplantısı düzenledi.   DEAŞ teröristlerinin tekrar kaçmasına mü-
   tehdit eden hain ve bölücü terör örgütlerinin Türkiye'nin NATO ittifakının çok güçlü bir saade etmemek gerektiğini belirten Stolten-
   etkisiz hale getirilmesi için başlatılan “Barış üyesi olduğunu söyleyen Stoltenberg, "NATO berg, halen tutuklu bulunan DEAŞ'lıların orada
   Pınarı Harekatı” sırasında anavatanımız ve or- üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan tutulmaya devam edilmelerini sağlamak için
   dumuza muvaffakiyetler dileriz. Kalbimiz ve gelen saldırılara maruz kalmadı." dedi. bir çözüm bulmak zorunda olduklarını dile ge-
   dualarımız kahraman Türk Mehmetçiklerimizle. Stoltenberg, devam eden Barış Pınarı Hare- tirdi.
   Bu kutlu sefere katılan her bir Mehmetçiğimize katı'na ilişkin Bakan Çavuşoğlu ile değerlendir- Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400
   gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyoruz” melerde bulunduklarını belirterek, "Suriye'de hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Türki-
   ifadelerine yer verdi.        tutulan DEAŞ savaşçılarının orada kalmasını sağ- ye'nin bu konuyla ilgili bazı nedenleri olabilir
                      lamak için çözüm bulunmalı." şeklinde konuştu. ancak koordinasyon ve müttefiklerin uçakları
     Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD asker- Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir açısından sorun teşkil edebilecek bir uyumsuz-
   lerinin geri çekilmesi talimatı verdi ülke olduğunun altını çizen Stoltenberg, DEAŞ luk da doğabilir." değerlendirmesinde bulundu.
     ABD Savunma Bakanı Mark Esper, CBS'in ile mücadelede Türkiye'nin sağladığı katkılara Türkiye'nin büyük bir güç olduğuna dikkati
   "FacetheNation" programında yaptığı açıkla- dikkati çekti.        çeken Stoltenberg, bunun da büyük bir sorum-
   mada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Stoltenberg, "NATO müttefikleri Türkiye'yi luluğu beraberinde getirdiğini kaydetti.
   Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki du- desteklemeye devam edecektir. Türkiye hepi-
   rumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" miz için önemli bir mücadelenin ön cephesinde
   1   2   3   4   5   6   7   8