Page 4 - Bülten 89
P. 4

4

   TİKA Kızıldoğan Köyüne Yeni İlkokul Binası İnşa Etti    Yıllarca kötü şartlar altında eğitimlerini sürdüren Valandova’nınKızıldoğan köyü çocukları, TİKA’nın inşa ettiği yeni
   okul binasında eğitimlerini en iyi şartlarda sürdürmeye devam edecek.
      ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı karşı karşıya olduklarını öğrendik. Tabii eski larını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdü-
      Başkanlığı (TİKA)Valandovabelediye- okulun tek derslikte olması aynı zamanda öğ- rüyoruz. TİKA destekleriyle bölgemizde daha
    Tsinde bulunan Türklerin yaşadığı Kı- retmenler odasının dışarda olması, yine ortak fazla proje hayata geçireceğimize inanıyorum”
   zıldoğan köyüne yeni ilkokul binası inşa etti. kullanım alanlarının yeterli derecede olmayıp dedi.
   İnşa edilen ve donanımı gerçekleştirilen yeni dışarda küçücük barakalar halinde olması do-
   okul binasının açılışı Çarşamba günü gerçek- layısıyla çocuklarımız oldukça ilkel şartlarda Öğrenciler Kötü Şarlarda Eğitim Görüyordu
   leştirilen törenle yapıldı.     bir ortamda eğitimlerini alıyorlardı. Bizim inşa Köyde, 1968 yılında inşa edilen ve birinci -
    TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, ettiğimiz okul 3 derslikten oluşuyor. Bir öğ- beşinci sınıfa kadar Türkçe eğitim yapılan okul
   Devlet Bakanı Elvin Hasan ve Valandova Be- retmenler odası var, tamamen ısıtma sistemi tek derslikten ve dış bağlantılı öğretmen odası
   lediye Başkanı PeroKostadinov’un katılımıyla için kalorifer sistemini tesis ettik. Ortak kullanım ile bina dışında yer alan su ve kanalizasyonu
   gerçekleştirilen açılış törenine Kızıldoğan sa- alanını kız ve erkek olmak üzere iki bölümden olmayan oldukça kötü durumdaki ortak alan-
   kinleri ve öğrenciler de yer adı.  oluşturuldu. Özellikle tahta, sıra, masa ve do- lardan oluşmaktadır. Okulun pencere ve kapı
    Kurdele kesiminin ardındankonuklar okul laplarıyla modern bir okul binasını çocukları- doğramaları ile çatısının oldukça yıpranmış
   binasını gezdi. Öğrencilere okul çantaları mızın hizmetine sunuyoruz.” olması, kışın yağışlı havalarda yağmur ve kar
   hediye edildi.             Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Ha- sularının içeriye akmasına, sınıf tavanının aşırı
    TİKA Koordinatörü Aytekin Aydenproyle san, öğrencilerin TİKA sayesinde daha iyi şart- yüksekliğinden dolayı ise okulda ısınma prob-
   ilgili yaptığı açıklamada, “Önceki yıllarda Tİ- larda eğitimlerini sürdürebileceğini ifade etti. lemi ile karşı karşıya kalınmasına neden ol-
   KA’nın yapmış olduğu gerek yeni bina olsun                maktaydı. Son yıllarda okul çağına gelen çocuk
   gerek yenilenme donanımı da dahil olmak ‘Ortak Yaşamın Mümkün Olduğunu Gös- sayısındaki artışa rağmen mevcut okulun kap-
   üzere 40’a yakın okul Kuzey Makedonya dev- teriyoruz’          asitesinin yetersiz olması, Kızıldoğan Köy Oku-
   letine hediye edilmiştir. Bu okullardan bugün Belediye Başkanı PeroKostadinov yaptığı lunda eğitim hizmetinde aksamalara neden
   de Kızıldoğan’daki ilköğretim okulunu inşa açıklamada, “Öncelikle TİKA’ya teşekkürlerimiz olmaktaydı.
   ettik. Tamamının donanımını da gerçekleşti- sunmak istiyorum. Kızıldoğan köyündeki ço- Kızıldoğan köyünde 50 yıl sonra, TİKA ta-
   rerek çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz” cuklara modern şartlarda eğitimin sunulacağı rafından üç derslikli, öğretmen odası, mutfak
   dedi.                bir okul binasının TİKA sayesinde açılışını ya- ve ortak kullanım alanlarından oluşan yeni
                      ğıyoruz. Biz burada memnuniyetle ülkemizde okul inşa edilerek, donanımı da gerçekleşti-
    ‘Modern Bir Okul Binasını Çocuklarımızın ortak yaşamın mümkün olduğunu gösteriyoruz. rilmiştir. Okul inşaatı için gerekli olan arazinin
   Hizmetine Sunuyoruz’         Her birlikte vatandaşlarımıza daha iyi yaşam tespiti, imar işlemleri ve inşaat ruhsatlarının
    Açıklamasının devamında Ayden, “Bu projeyi şartları sunmak için çaba sarf etmeliyiz” ifa- temin edilmesi hususlarında ihtiyaç duyulan
   biz hayata geçirirken, Valandova Belediye Baş- delerini kullandı.    tüm işlemler Valandova Belediyesi tarafından
   kanıyla Kızıldoğan köyüne geldiğimiz zaman Kostadinov ayrıca, “Belediyemiz sınırlarında yapılmıştır.
   50 yıllık geçmişi olan bir okul olduğunu ve çok ciddi sayıda Türk toplumu yaşamaktadır.
   çok ciddi ısınma ve diğer eğitim sorunlarıyla Bu sebeple bu vatandaşlarımızın yaşam şart-
   1   2   3   4   5   6   7   8