Page 8 - Bülten 85
P. 8

8

    Mesleğime Mali Müşavir Olarak Başlamak İstiyorum


       ğrencilerin ileride hangi okul ve bö-               sayesinde Kuzey Makedonya makroekonomi
       lümde okuyacaklarını belirlemeleri,                verilerinde kaydedilen görece olumlu geliş-
    Öhayallerine giden yolda oldukça                   meler devam etmektedir. Makedonya ekono-
   önemli yer taşımakta. Okulun kendilerine sağ-               misinin hemen hemen her alanının ciddi ola-
   layacağı imkânlar, gelecekte ne gibi avantajları             rak modernleştirilmesi, geliştirilmesi ve her
   getireceği göz önünde bulundurulursa, öğren-               şeyden önemlisi bürokrasi, yargı ve özel sek-
   ciler bu gibi noktalar hususunda tercihlerini               törde hakim olan ağır ve gevşek iş kültürünün
   yapmaktalar.                               profesyonelleştirilmesi yönündeki şiddetli ih-
    İleride iyi bir iş sahibi olmak ve ülkesine               tiyaç devam etmektedir. Makedonya ekono-
   hakkıyla hizmet etme gayesinde olan Ekonomi                misinin büyümesi için, bölge ülke ekonomilerin
   Bölümü son sınıf öğrencisi Özlem Veyselova,                toparlanması, ülkenin kalıcı bir makroekono-
   üniversite eğitiminin son dönemlerini yaşıyor               mik istikrarı sağlaması ve gelecek yıllarda ya-
   diyebiliriz. Kendisiyle bölümü hakkında bir soh-             tırımcıları teşvik eden reformları gerçekleştir-
   bet etme fırsatı yakaladık.                        mesi gereklidir” sözlerini beyan etti.
    1996 yılı Valandova doğumlu olan Özlem
   Veyselova, ilkokul eğitimini Çalıklı’daki “Namık               “Özel sektör ekonomi ve muhasebe için
   Kemal” ilkokulunda, liseyi de “Gotse Delçev”               kurulmuş gibi”
   lisesinde tamamladı. Şimdi ise Üsküp “Aziz Kiril “İnsan var oldukça ekonomi de var ola- Bu yıl yüksek lisansa devam etmek planla-
   ve Metodiy” Üniversitesi Ekonomi Fakülte- caktır”            rının arasında olduğunu söyleyen Özlem, yük-
   si’nde Muhasebe ve Denetim Bölümü son sınıf Okuduğu bölümün öneminden söz eden sek lisansını tamamladıktan sonra mali müşa-
   öğrencisi.              Özlem, “İnsan var oldukça ekonomi de var ola- vir olarak devlette hizmet vermek istediğini
    Ülkenin şartlarından dolayı geleceğini ola- caktır. Çünkü sosyal bilimler böyledir. İnsanın ifade etti. Maliye, Ekonomi Bakanlığı gibi ba-
   bildiğince güvence altına alabileceği bir bölüm elindeki kaynanklarla ve parayla ilişkisinin bit- kanlıklarda, Merkez Bankası gibi yerlerde ça-
   seçmek istediğini ve matematiğe duyduğu il- meyeceği ortadadır. Baktığınızda, insanların lışma imkânlarının yüksek olması dolayısıyla
   giden dolayı bu bölümden yana tercihini kul- yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini bu mesleği gençlere de tavsiye eden Özlem
   landığını söyleyen Özlem Veyselova, konuş- bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden do- Veyselova, “Bu yerlere gelmek zor olabilir fakat
   masında şunlara yer verdi: “Her öğrencide ğan ilişkilerin tümünü inceleyen bir bilim dalı çok güzel yerlere kolayca gelen, yüksek maaş
   olduğu gibi başta ben de birçok zorlukla karşı- tanımını görürsünüz. Ülkemizin ekonomisini alanlar da azımsanmayacak kadar. Özel sektör
   laştım. Fakat asla pes etmedim. Elimden ge- değerlendirecek olursak; Kuzey Makedonya zaten ekonomi ve muhasebe için kurulmuş
   lenin en iyisini yapmaya çalıştım. Karşılaştığım genel olarak tarım ekonomisine dayanan bir gibi” diyerek, eğitimi süresince en büyük des-
   zorluklardan bir tanesi anadilimin Türkçe ol- ülkedir. Tarım sektörü GSYİH’nın yaklaşık tekçilerinden olan ve her koşulda yanında olan
   ması ve Makedoncaya tam olarak hâkim ola- %10’unu ve aktif nüfusun da %16,2’sini oluş- ailesine sevgi veteşekkürlerini iletirken, tüm
   mamamdı. Ama bu durum beni daha da hırs- turmaktadır. Bir süredir uygulanan ekonomik öğrencilere de hayatlarında başarılardiledi.
   landırdı ve bugünlere gelmemi sağladı”. reform programı ve düşük enflasyon politikası       Melek Adem
    Filipçe: İlk Kez, Göğüs Kanseri Olan           EL HİLAL BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

                                El Hilal Yardım Kuruluşu, 2019/20 eğitim yılına ilişkin burs ilanını
      Tüm Kadınlar Tedavi Edilecek            yayınladı. 3 Ekim’de başlayan burs başvuruları, 18 Ekim’e kadar açık
                                kalacak. İlgilenenler, her gün 10.30-16.00 arasında istenen belgeleri
                                El Hilal’in Üsküp’teki genel merkezi veya yaşadıkları bölgelerdeki El
                                Hilal bürolarına teslim edebilecek.

                                Burs ilanına katılacak olan talebe adaylarının doldurması gereken
                                şartlar:
                                • Makedonya Cumhuriyeti vatandaşı olması.
                                • Makedonya Devlet üniversitelerinin birinde öğrenim görmesi.
                                • Zor ekonomik şartlarda yaşayanlar, yetimler ve üst sınıflarda
                                okuyan öğrencilere öncelik verilecektir.
                                • Burs dağıtımı konusunda EL Hilal’in şübeleriyle müşterek
                                çalışmayla ülke geneli kapsanacaktır.
                                Burs ilanına katılmak için gerekli belgeler:

       öğüs Kanseri ile mücadele etme ve farkındalığı arttırmak • Doğum kayıt sureti (fotokopi).
       amacıyla bu yıl 11. kez düzenlenen “Pembe İleri” maratonuna • 2019/20 eğitim öğretim yılı öğrenci belgesi.
    Gkatılan Sağlık Bakanı Venko Filipçe, göğüs kanseri olan tüm ka- • Kısa özgeçmişi ve ekonomik durumunu gösterir belge.
   dınların ilk kez tedavi edileceğini duyurdu. Bakan Filipçe, pahalı sitostatik • İndekste (karne) ders notlarının ve fotoğrafın bulunduğu sayfaların
   tedavileri tedarik ettiklerini ve göğüs kanserinden ameliyat olan veya ol- fotokopisi.
   mayan her kadın için gerekli tedavilerin yapılacağını duyurdu. • Bir fotoğraf.
    Ayrıca, hastalığın ikinci basamağındaki tedaviyi alan 15 hasta tarafından • Başvuru formu El Hilal’im web sitesinden ya da şubelerden temin
   alınan ve HER2 pozitif meme kanseri tedavisi için yenilikçi tedavinin ge- edilebilir.
   tirildiğini ifade ederek, meme kanseri operasyonu geçiren kadınlar için • Yetim öğrenciler velilerinin vefatıyla ilgili belgeyi ibraz etmesi
   ücretsiz ortopedik sütyen sağlandığını da vurguladı.   gerekir.
    Mamografi muayenesinin, meme kanseri tespit oranını en üst düzeye •Bu öğrenim yılında bursu kazanacak olan öğrenciler ile El Hilal
   çıkarmak amacıyla, kalite güvencesi için Avrupa kurallarına uygun olarak arasında kontrat imzalanacak.
   mümkün olan en erken aşamada yapıldığını vurgulayan Sağlık Bakanı Not: Eksik olan belgeler, değerlendirilmeye tabi tutulmayacak.
   Venko Filipçe, tüm kadınlara, hastalığın erken teşhisi ve tanısı için en
   etkili olan düzenli tıbbi muayeneleri yapmaya ve düzenli muayenelerin              OH “EL HILAL”
   yanı sıra her kadının aylık kontrollerini yapma çağrısında bulundu.
   3   4   5   6   7   8