Page 6 - Bülten 85
P. 6

6

   Üçlü Zirvede Liderler‘Küçük Schengen’ Konusunda Anlaştı


    Zirvede bölge ülkeleri arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve vatandaşların serbest dolaşımı konuları ele
   alındı. ‘Küçük Schengen’ olarak adlandırılan serbest dolaşım ve serbest ticaret konusunda taraflar büyük ölçüde anlaştı.
                                        etmelerine imkan sağlanması konusunda mu-
                                        tabakata varıldığını ifade etti.

                                          ‘İnsanımız Daha İyi Hayat Koşulları Hakke-
                                        diyor’
                                          Açıklamasında Vuçiç, vatandaşların ve eko-
                                        nomik özgürlük huşunda 4 önemli madde üze-
                                        rinde muabakata varıldığını ifade etti. Vuçiç,
                                        “Üç ülke arasında sermaye, mal, hizmet ve in-
                                        sanların serbest dolaşımı doğrultusunda an-
                                        laşmaya varıldı. Ülkelerimiz insanı artık daha
                                        iyi hayat koşullarını hakkediyor” dedi.
                                          Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ‘küçük
                                        Schengen’ olarak adlandırılan bu girişime çok
                                        sayıda eleştiri geldiğini fakat kimsenin başka
                                        bir alternatif sunmadığını kaydetti.

                                          ‘Balkanlar Artık Barut Fıçısı Değil’
      ırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar serbest dolaşımı konuları ele alındı. ‘Küçük Ortak basın toplantısında konuşan Zoran
      Vuçiç’in ev sahipliğinde Novi Sad’ta Schengen’ olarak adlandırılan serbest dolaşım Zaev ise açıklamasında bu üçlü zirveden Bal-
    SPerşembe günü Sırbistan, Kuzey Ma- ve serbest ticaret konusunda taraflar büyük kanların artık bir barut fıçısı olmadığının me-
   kedonya ile Arnavutluk üçlü zirvesi yapıldı. Zir- ölçüde anlaştı.    sajının verildiğini ifade ederek, Balkanların bun-
   veye Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Başba- Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, zirve son- dan artık barış, istikrar ve ekonomik kalkınma
   kanları Zoran Zaev ve Edi Rama katıldı. rasında düzenlenen ortak basın toplantısında ile anıldığını vurguladı.
    Zirvede bölge ülkeleri arasındaki ticaretin yaptığı açıklamada 2021 yılına kadar üç ülke Bir sonraki zirvenin 10 Kasımda Ohri’de ger-
   önündeki engellerin kaldırılması ve vatandaşların arasında vatandaşların kimlik kartlarıyla seyahat çekleştirilmesi planlanıyor.

   Milletvekili Hasan’ın Hakça Temsil İlkesi Önerileri Komisyonda

               TDP Milletvekili Yusuf Hasan, BDİ milletvekili Recail İsmaili’yle birlikte hakça temsil ilkesinin uygu-
   Kabul Edildi lanmasına yönelik öneriler ve önlem raporunda dört maddeye yer verdi.
      uzey Makedonya meclisinin Siyasal Sis-
      tem ve Halklar Arası İlişkiler Komisyonu,
    K9 Ekim’de Ombudsman raporu ve hakça
   temsil ilkesinin uygulanmasına yönelik öneriler
   ve önlem raporunu oybirliğiyle kabul etti.
    Gazetemize açıklamalarda bulunan TDP mil-
   letvekili Yusuf Hasan, BDİ milletvekili Recail İs-
   maili’yle birlikte hakça temsil ilkesinin uygu-
   lanmasına yönelik öneriler ve önlem raporunu
   hazırladıklarını belirtti. Hasan, öneriler ve önlem
   raporuyla meclisin ilk kez hakça temsil ilkesine
   müdahil olduğunu sözlerine ekledi.
    Hasan ve İsmaili’nin önlem ve öneriler ra-
   porunda şu dört maddeye yer verildi: istihdam plan ve projeksiyon hazırlıklarında paylaşan Hasan, “Gördüğümüz kadarıyla Kuzey
    - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti “Hakça Temsil İlkesini” göz önünde bulundur- Makedonya Makedon ve Arnavutların daha
   ve diğer Kamu Kuruluşlarının yapısında ki maları konusunun kaçınılmaz olduğunu ve bir prestijli olduğu, Türk, Romen, Boşnak, Ulah ve
   mevcut kurumlara görev vererek, “Hakça Temsil kez daha bunu dikkate almaları. diğerlerinin ise ezilen olduğu bir durumda.
   İlkesi”ni uygulamaları ve bununla birlikte              Maalesef bu bir gerçek. Eğer bir strateji oluş-
   inisiyatif alarak tüm kurumlarda Kuzey Make- “%20’nin Altındaki Topluluklara Özel İlanlar turulacaksa bizlere ayrı ilan açmaları gerek.
   donya’da yaşayan tüm halkların istihdam sayısını Açılmalı”        Çünkü Makedon ve Arnavutlarla aynı ilanlarda
   dengeleyerek önlem almaları.      Hakça temsil ilkesinin Kuzey Makedonya’daki bize istihdam sağlanmaya çalışılırsa, hakça
    - Kuzey Makedonya Meclisi, ülkemizde ki halkları devlet kurumlarında temsil etmesi için temsil ilkesi uygulanamaz. Bu yüzden ‘Balanser’
   tüm Mahkeme ve Cumhuriyet Savcılıklarına getirildiğini kaydeden Hasan, “2001-2007 yılları aslı hesaplama sisteminin kaldırılması gerekiyor.
   “Hakça temsil İlkesi”ne saygı göstermeleri ve arasında bu ilkeye saygı duyulmadı. 2008 Bir devlet kurumunda 10 işçi alınacaksa bu
   buna bağlı olarak istihdam sağlarken bunu göz yılından itibaren Ohri Çerçeve Anlaşmasının yöntemle 5’i Makedon, 4’ü Arnavut ve biri
   önünde bulundurmaları.        Uygulanması Sekreterliği, Ombudsman ve Top- Türk oluyor. Diğer halklara ise işyeri açılamıyor”
    - Kuzey Makedonya Meclisi, Yerel Yönetimler luluk Haklarını Geliştirme Ajansının kurulmasıyla dedi.
   (Belediye ve Belediye Kurumları), Yerel Kamu uygulamada gelişmeler görüldü. Bu yıl Om- Hasan, “Hakça teşmil ilkesini hiçe sayılması,
   Kuruluşlarına “Hakça Temsil İlkesi”ni gözeterek budsman’ın sunduğu 12. raporda hakça temsil Anayasanın çiğnenmesi manasına geliyor. Do-
   eşit istihdam sağlamalarını önermektedir. Bu- ilkesinin yeteri kadar uygulanmadığı açıkça layısıyla anayasaya aykırı çalışan bir sürü kuru-
   nunla birlikte Kuzey Makedonya Hükümetini ortaya çıkıyor. Özellikle son iki yılda iyileşmeler mumuz mevcuttur. Bunun gündeme getirdik
   de görevlendirerek tespit edilen tüm bu olum- yerine yerinde sayma veya gerileme gibi bir ve ilk defa komisyonda buna bir şekilde meclisin
   suzlukları düzletmek açısından ve ülkemizde görüntüyle karşı karşıyayız. Komisyonda bunu de dahil olması kararlaştırıldı” diyerek sözlerini
   yaşayan tüm halkları kapsayacak istihdamı ger- dile getirerek buna çare bulma arayışına yönelik noktaladı.
   çekleştirmek açısından bir an önce önlem alın- bir rapor hazırladık” ifadelerini kullandı. Komisyon raporunun önümüzdeki günlerde
   ması.                  Kamu ve Bilişim Bakan Yardımcısıyla yaptığı meclis genel kurulunda tartışmaya açılması
    - Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, görüşmede %20’nin altındaki etnik topluluklar öngörülüyor.
   tüm Kamu Kuruluşlarına gelecekte öngörülen için bir strateji hazırlığı içinde olduğu bilgisini
   1   2   3   4   5   6   7   8