Page 7 - Bülten 85
P. 7

7

   Kuzey Makedonya-Türkiye            TDP Heyeti Kültür Bakanı İsmaili ile Görüştü
        Ticaret Hacmi            Kültür Bakanı ile gerçekleştirilen görüşmede Üsküp Türk Tiyatrosunun
                          inşaatı, Kocacık’taki Atatürk’ün Baba Evi, ülkedeki Osmanlı yapıları gibi
    300 Milyon Euro’yu Aştı          konular ele alındı.

    Kuzey Makedonya, Ocak-Ağustos ayları arasında
   Türkiye’ye 53 milyon 470 bin Euro değerinde ihracat
   yaparken, 253 milyon 137 bin Euro değerinde
   ithalat yaptı.                             ürk Demokratik Partisi (TDP) Genel rulacak olan TÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN,
                             Başkanı Dr. Beycan İlyas ve TDP iki dost ülke anlaşması gereği T.C. Kültür
                           TGenel Sekreteri Enver Hüseyin, Çar- Bakanlığına bir an önce tahsis edilmesi;
                          şamba günü Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Ülkemizde koruma altına alınmamış Os-
                          Hüsni İsmaili'yi makamında ziyaret etti. manlı Tarihi Eserleri'nin gözden geçirilmesi
                           Kültür Bakanı ile gerçekleştirilen gö- ve bu eserlerin koruma altına alınması;
       evlet İstatistik Kurumu, Ocak-Ağustos aylarına rüşmede Üsküp Türk Tiyatrosunun inşaatı, Türk STK'larının Kültür faliyetlerinde Ba-
       ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ilk Kocacık’taki Atatürk’ün Baba Evi, ülkedeki kanlık tarafından desteğinin arttırılması
    Dsekiz ayda Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki Osmanlı yapıları gibi konular ele alındı. konusu ve buna benzer soydaşımızı yakinen
   ticaret hacmi %9,9 artarak 306 milyon 607 bin Euro’ya TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilgilendiren konular Genel Başkan Dr. Bey-
   yükseldi. Kuzey Makedonya, bu dönemde Türkiye’ye 53 “Bu ziyaret esnasında özellikle, TDP’nin can Ilyas tarafından dile getirildi. Bu gün-
   milyon 470 bin Euro değerinde ihracat yaparken, 253 çabalarıyla Üsküp’te kendine ait yeri ve deme gelen konuları önümüzdeki dö-
   milyon 137 bin Euro değerinde ithalat yaptı. kaba inşaatı biten Kuzey Makedonya Türk nemde parti olarak, hükümet ve bakanlık
    Ocak-Ağustos ayları arasında Kuzey Makedonya’nın Tiyatrosu'nun tasalandırılmasına yönelik nezdinde daha yoğun çaba gösterilmesi
   toplam ihracatı %14,1 artarak 4 milyar 222 milyon 426 devlet bütçe desteğinin sağlanması; Kocacık gerekliliğini hatırlatarak, yapılacak girişimleri
   bin Euro’ya yükseldi. İthalat da %11,9 artarak 5 milyar Atatürk Anı Evi'nin yerli ve yabancı ziya- dikkatle takip edeceğimizi Kültür Bakanına
   498 milyon 29 bin Euro olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı retçilere daha effektif hizmet sunmasına aktardılar” ifadelerine yer verildi.
   1 milyar 275 milyon 603 bin Euro olarak kayda geçti. yönelik önlemlerin alınması; Üsküp’te ku-

   Bulgaristan, Kuzey Makedonya’yı           Genişletilen ‘Reket’ Soruşturmasında

      Şartlı Olarak Destekleyecek               Yeni Şüphelileri İfade Verdi

    Kuzey Makedonya’nın AB üyeliği Bulgaristan tarafından Bul- ‘Reket’ soruşturmasının yeni şüphelileri arasında bulunan Meclis
   garistan ve Bulgarlara karşı nefret söyleminin ortadan Başkan Yardımcısı FosinaRemenski, soruşturmadaki birinci şüpheli
   kaldırılması, ortak tarih komisyonundan çıkacak sonucun Boyan Yovanovski’nin babası Mile Yovanovski ve KristinaKarayovanova
   kabul edilmesi, tarihi yerlerdeki nefret söylemi içeren tabe- ifade verdi.
   laların kaldırılması ve Bulgaristan’daki Makedon azınlığının
   tanınması taleplerinden vazgeçilmesi gibi şartlara bağlandı.


                               ‘Reket’ (Şantaj) soruşturması kapsamında takip kararı çıkartılan 3 şüpheli
                              Perşembe günü Üsküp Ceza Mahkemesi tarafından ifadeye çağrıldı.
                               ‘Reket’ soruşturmasının yeni şüphelileri arasında bulunan Meclis Başkan
       ulgar hükümetinin 9 Ekim’de Kuzey Makedonya ve Arna- Yardımcısı FosinaRemenski, soruşturmadaki birinci şüpheli Boyan Yova-
       vutluk’un AB’yle müzakerelere başlamasına yönelik yaptığı novski’nin babası Mile Yovanovski ve KristinaKarayovanova ifade verdi.
    Btoplantı sona erdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Reket’ davasını genişlettiğini açıklamıştı. Ge-
   Ekaterina Zaharieva, düzenlediği basın toplantısıyla Kuzey Makedonya nişletilen davada dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 kişi ve
   ve Arnavutluk’la müzakerelere başlanması için Bulgaristan olarak bir dernek hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın genişle-
   “evet” oyu kullanacaklarını açıkladı.        tilmesiyletutuklu bulunan Boyan Yovanovski ile YasnaMandiç’e gözaltıkararı
    Zaharieva, bu desteğin Kuzey Makedonya için şartlı olduğunu da çıktı.
   vurguladı. Bu şartlar arasında Bulgaristan ve Bulgarlara karşı nefret Meclis Başkan Yardımcısı SDSM Milletvekili FrosinaRemenski ifade son-
   söyleminin ortadan kaldırılması, ortak tarih komisyonundan çıkacak rasında yaptığı açıklamada kendisine yönelik suçlamaları reddetti.
   sonucun kabul edilmesi, tarihi yerlerdeki nefret söylemi içeren ta- Soruşturmaya göre şüpheliler 2017’nin Temmuz ayından 2018’in Nisan
   belaların kaldırılması ve Bulgaristan’daki Makedon azınlığının ayına kadar, söz konusu dernek üzerinden işadamlarıyla irtibata geçerek
   tanınması taleplerinden vazgeçilmesi olarak sıralandı. devlete ait arazilerde huzurevi inşaatı için görüşmeler gerçekleştirdi.
    2017’de iyi komşuluk ilişkileri anlaşması imzalayan Kuzey Şüpheliler arasında yer alan bir siyasetçinin toplantılara katılmasıyla
   Makedonya ve Bulgaristan ilişkileri, son olarak tarih komisyonunun devletin yürütme organının da arkalarında olduğu imajı verilerek bir işa-
   Gotse Delçev’in Makedon mu yoksa Bulgar mı olduğu yönündeki damından 719 bin 905 Euro, diğerinden ise 233 bin 821 Euro para alındı.
   tartışmasının ardından gerildi.           Bu paralar, söz konusu dernek hesabından çekilerek aklandı.
   2   3   4   5   6   7   8